• Anpassad service - Vår styrka!

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsbegrepp
Servicestyrkans övergripande mål är att motsvara våra kunders förväntningar på företaget som en pålitlig leverantör med ett brett och växande serviceutbud.

Som ett led i att realisera vår kvalitetspolicy har Servicestyrkan ett dokumenterat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000.

Servicestyrkans kvalitetsmål:

 • Vi är ett serviceföretag som sätter kunden i centrum avseende förtroende, tillgänglighet, bemötande och uppträdande
 • Vi ska tillsammans med våra kunder planera för att på bästa sätt uppnå önskad standard så kostnadseffektivt som möjligt
 • Vi ska hålla det vi lovat och alltid dokumentera om vårt åtagande
 • Vi ska regelbundet genom våra medarbetare utföra egenkontroller och kvalitetsbedömningar för att säkerställa att rätt kvalitetsnivå uppnås
 • Vi ska vara lyhörda på våra kunders krav och kunna föreslå förbättringar och förändringar
 • Vi ska vara rådgivande för att förhindra onödigt slitage på olika material hos våra kunder
 • Vi ska se till att våra medarbetare känner engagemang i och stolthet över företaget genom delaktighet, kompetens och ansvarstagande
 • Vi ska vid introduktion av nyanställda medarbetare informera om företagets kvalitetspolicy samt därefter kontinuerligt informera om förändringar
 • Vi ska hantera eventuella reklamationer direkt

Kvalitetsarbetet ska aldrig betraktas som färdigarbetat därför ska vi fortlöpande tillsammans med kunder, medarbetare och leverantörer verka för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet är också en viktig del av Servicestyrkans miljöarbete.

Miljöpolicy

Miljöhänsyn – en del av kvalitetsbegreppet!
Servicestyrkan ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende både hos kunder och medarbetare. Därför ska vi sträva efter att utföra vårt arbete med minsta möjliga miljöpåverkan.

Som ett led i att realisera vår miljöpolicy har Servicestyrkan ett dokumenterat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004.

Servicestyrkans miljömål:

 • Vi ska vara informerade om lagar och förordningar som berör vår verksamhet
 • Vi ska vid inköp prioritera produkter med minsta möjliga miljöpåverkan samt om möjligt även närproducerade
 • Vi ska prioritera arbetsmetoder med minsta möjliga miljöpåverkan
 • Vi ska sträva efter minskad förbrukning av engångsmaterial samt genom ökad återanvändning
 • Vi ska sortera allt återvinningsbart material och tillse att återvunnet material tas om hand på ett miljöriktigt sätt
 • Vi ska sträva efter att företagets bilar klassas i miljöklass 1, personal som kör företagets bilar ska informeras om att mjukt körsätt minskar föroreningarna
 • Vi ska vid introduktion av nyanställda medarbetare informera om företagets miljöpolicy samt därefter kontinuerligt informera om miljöfrågor
 • Vi ska arbeta aktivt för minskad förbrukning av vatten och energi
 • Vi ska i samarbete med våra kunder verka för miljöförbättringar

 

Miljöarbetet ska aldrig betraktas som färdigarbetat därför ska vi fortlöpande tillsammans med kunder, medarbetare och leverantörer verka för att införa miljöförbättringar.

Miljöarbetet är också en viktig del av Servicestyrkans kvalitetsarbete.